Thông tin- Truyền thông

Họp chia sẻ kết quả các nghiên cứu về bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

Ngày 10/3/2021, tại Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) Ô Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu), đã tổ chức họp chia sẻ kết quả các nghiên cứu về bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai. Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Giám đốc Dự án chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Đại diện lãnh đạo Tổng cục PCTT (Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng, Vụ KHCN và HTQT, Trung tâm chính sách và kỹ thuật PCTT); Ban QLDA ô/ HP3; Đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đại diện tư vấn của UNDP.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu), cuộc họp chia sẻ kết quả các nghiên cứu về bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai. Các nghiên cứu bao gồm:

  1. Cơ chế tham gia Quỹ bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF);
  2. Sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm trong PCTT và TƯBĐKH tại các tỉnh ven biển Việt Nam;
  3. Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu 

Tư vấn báo cáo kết quả nghiên cứu về khả năng Việt Nam tham gia vào Quỹ bảo hiểm Đông nam Á -SEADRIF

Tại Báo cáo nghiên cứu về Cơ chế tham gia Quỹ bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF), Tư vấn Ngô Công Chính nhấn mạnh 6 lý do Việt Nam nên tham gia vào SEADRIF, đồng thời cập nhật thông tin rằng Bộ Tài chính đang tham mưu các bên liên quan, chuẩn bị thủ tục ký MOU. Phản hồi về nội dung này, Ông Nguyễn Văn Tiến, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết Bộ ủng hộ tham gia cơ chế, nhưng chưa xác định tham gia vào mô hình quỹ tiểu tín thác cụ thể, đồng thời đề xuất UNDP cung câp thêm các thông tin về các mô hình bảo hiểm thiên tai đã thực hiện và đề xuất nghiên cứu các loại hình bảo hiểm cụ thể của SEADRIF.


Đại diện nhóm nghiên cứu của Viện Quản lý và Phát triển Châu Á – AMDI báo cáo kết quả nghiên cứu về sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm vào công tác phòng chống thiên tai

Tại báo cáo nghiên cứu về Sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm trong phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh ven biển Việt Nam, Tư vấn cho biết thị trường bảo hiểm tại Viêt Nam đang phát triển mạnh, tăng 10%, tuy nhiên hiện nay các loại hình bảo hiểm thiên tai khó có thể triển khai. 

Tư vấn IIE Việt Nam báo cáo kết quả nghiên cứu về sự tham gia của các doanh nghiệp vào công tác phòng chống thiên tai