DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Viện nghiên cứu Thiên tai và Môi trường

- Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường (Research Institute of Disaster and Environments – RIDES) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động theo Luật Khoa học và công nghệ.

- RIDES được thành lập theo QĐ số 880/QĐ-LHHVN, ngày 21/11/2016 của VUSTA và được cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Số A- 1684 ngày 8/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.